Üzüm dərimi

Üzüm dərimi avqust ayının III on günlüyü, sentyabr ayının I on günlüyündən başlanır. Avqust ayının əvvəlindən başlayaraq bağlardan orta nümunə götürülərək analiz olunur. Üzümün kondisiyaları (şəkər, titrləşən turşuluq, PH, ekstrakt) uyğun olduğu zaman üzüm dərimi başlanır. Üzüm əl ilə kapron qablara yığılaraq tutumu 2-2,5 t olan paslanmaz materialdan hazırlanmış traktor qoşquları vasitəsi ilə 2-3 saatdan gec olmayaraq zavoda emala verilir.

Ağ süfrə şərablarının texnoloji prosesi

Qəbul olunmuş üzüm bunkerə tökülür. Daha sonra şnek vasitəsi ilə daraqayıran və xırdalayıcıya ötürülür. Xırdalayıcıdan çıxan əzinti temperatur dəyişdiricisindən keçirilərək temperaturu aşağı salınır (15-20 C). Növbəti addımda soyudulmuş əzinti vakuum membran presə verilir. Əzinti presdə 3 saat müddətində sıxılır. Alınmış şirə avtomatik nasos vasitəsi ilə şərab emalı sexinə köçürülür. Qəbul olunmuş şirənin şərab emalı sexində avtomatik soyutma sistemi olan paslanmaz çənlərdə durulaşması aparılır. Durulaşma 12-18 saat müddətində 10-12 C-də enzium, jelatin və bentonit qarışdırılması ilə aparılır. Durulaşmış şirə 12-18 saatdan sonra çöküntüdən ayrılır və başqa çənə köçürülərək mədəni maya vurulur və 14 C-də qıcqırma aparılır. Qıcqırma müddətində gündə iki dəfə qalıq şəkərlilik yoxlanılır. Qıcqırma bitdikdən sonra şərab materialı çöküntüdən ayrılaraq başqa çənə köçürülür və 20 C-də alma-süd qıcqırmasına buraxılır. 2-3 həftə müddətində alma-süd qıcqırması başa çatır və çöküntüdən ayrılaraq yenidən başqa çənə köçürülür və jelatin, bentonit ilə yapışqanlama aparılır. 10-12 gündən sonra şərab kizelqur filterdən keçirilir. 2 aydan sonra (fevral, mart) filterlənmiş şərab yenidən xırda ölçülü kizelqur filteri ilə filterlənir. Filterlənmiş şərab doluma qədər 16-18 C-də saxlanılır.

Qırmızı süfrə şərablarının texnoloji prosesi

Qəbul olunmuş üzüm bunkerə tökülərək şnek vasitəsi ilə daraqayıran və xırdalayıcıya verilir. Daha sonra əzinti daraqayıranın bunkerinə yığılır. Əzinti, əzinti nasosu vasitəsi ilə temperatur dəyişdiricisindən keçirilərək temperaturu 20 C-ə salınır və qırmızı şərab istehsalı üçün olan xüsusi qıcqırma çənlərinə ötürülür. Qıcqırma prosesi 22-24 C-də mədəni maya vurularaq aparılır və bu müddətdə hər sutkada 4-6 dəfə qarışdırılır. Sutkada 2 dəfə temperatur və qalıq şəkərliliyə nəzarət olunur. Qıcqırma sona çatdıqda şərab əzinti ilə birlikdə vakuum membran presə verilir. Presdən çıxan şərab, şərab hazırlanma sexinə ötürülür. Şərab 2-3 həftə alma-süd qıcqırmasına buraxılır. Daha sonra isə şərab çöküntüdən ayrılaraq jelatin və bentonit ilə işlənilir. Yapışqanlanmadan sonra şərabın I kizelqur filterlənməsi aparılır. Fevral, mart aylarında isə II kizelqur filterlənməsi aparılır. Hazır şərab doluma qədər 16-18 C-də saxlanılır.

Şərabın doldurulması

Doldurulacaq şərabın dolumdan əvvəl kimyəvi tərkibi analiz olunur və dequstasiya aparılır. Dolum aparatının şərabla görüşən hissələri dolumdan əvvəl otuz dəqiqə buxar ilə sterilize olunur. Dolumda yalnız yeni şüşə qablardan istifadə edilir. Hər bir butulka aparatda 200-250 ml mexaniki, kimyəvi və bioloji təmizlənmiş su ilə yaxalanır. Butulkanın içərisindən hava çıxarılaraq azot qazı ilə doldurulur. Şərab doldurulduqdan sonra baş hissəsində qalan boş yerin havası çıxarılaraq yenidən azot qazı vurulur. Bu isə şərabın oksidləşməsinin qarşısını alır. Sonra şüşə qablara mantar vurularaq etiketlər yapışdırılır. Doldurulmuş şərab hazır şərab saxlama anbarına yığılır. Anbarda olan şərablardan ayda bir dəfə nümunə götürülərək kimyəvi tərkibi analiz olunur və dequstasiya aparılır.